MuniFresia
Informática MuniFresia
Municipalidad de Fresia
RUT: 69.220.400-k
San Francisco 124, Fresia, Chile - Fono: (56 65) 2772700
Web: http://www.munifresia.cl
Contacto: informatica@munifresia.cl